168haibatrung

  1. H

    KHÓA HUẤN LUYỆN DÀNH CHO NGƯỜI HUẤN LUYỆN VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG

    CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG TRUNG TÂM QUỐC GIA VỀ AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG CỘNG HÒA XÃ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 134/TB-TTQGATLĐ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2022 THÔNG BÁO Mở khóa huấn luyện cho người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Kính...
Bên trên