bảo hiểm xã hội tự tuất

  1. bnmcazt

    Tổ chức hỗ trợ làm thủ tục tử tuất cho NLĐ

    1. Trợ cấp tuất 1.1) NLĐ đang đóng BHXH, NLĐ đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, người đang hưởng lương hưu khi mất thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần. 1.2) Đối với thân nhân của NLĐ đang tham gia BHXH hoặc NLĐ đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, mức trợ cấp tuất một lần được tính theo...
Bên trên