bảo mật

  1. nhidinh

    Một tin nhắn sẽ bảo vệ người dùng không bị Facebook sử dụng dữ liệu

    Hơn 10 năm qua, thông điệp về việc bảo vệ dữ liệu người dùng Facebook được đề cập liên tục. Trong mỗi nội dung nền tảng cũng đề cập đến việc ngăn chặn Facebook sử dụng dữ liệu như hình ảnh, thông tin, tin nhắn và bài đăng. Tham khảo: Một tin nhắn sẽ bảo vệ người dùng không bị Facebook sử dụng dữ...
Bên trên