công ty môi trường đức tài

  1. ductaientech01

    1 Thành phần ô nhiễm của nước thải sinh hoạt

    1 Thành phần ô nhiễm của nước thải sinh hoạt Thành phần đặc trưng của nước thải sinh hoạt tùy thuộc vào đơn vị phát thải tuy nhiên tụm chung lại nước thải sinh hoạt phát sinh ô nhiễm chủ yếu là các chỉ tiêu: BOD5, COD, SS (cặn lơ lửng), chất dinh dưỡng (N, P), chất hoạt động bề mặt ( dầu mỡ...
Bên trên