enetviet

  1. M

    Tại sao các trường học nên bắt đầu năm học mới với ứng dụng eNetViet?

    eNetViet đã và đang góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, xây dựng môi trường giáo dục minh bạch và bình đẳng hơn, kết nối tốt gia đình với nhà trường? Dễ dàng cài đặt, sử dụng eNetViet là ứng dụng liên lạc trực tuyến cho phép tích hợp với hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành GD&ĐT, giúp kết nối...
Bên trên