hệ thống đào tạo trực tuyến lms

  1. T

    LMS – Hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến

    Hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến được sử dụng như công cụ giúp tối ưu, giúp phát triển nguồn lực nội bộ. Cùng tìm hiểu LMS (hệ thống quản lý đào tạo) theo bài dưới đây. LMS hay Learing Management System về bản chất là một phần mềm cho phép việc quản lý, phân phối hệ thống các tài liệu...
Bên trên