hoa tam giác mạch

  1. HoaHP

    Sự tích về loài hoa tam giác mạch

    Sự tích về loài hoa tam giác mạch Chuyện kể rằng: có 2 nàng tiên là nàng Tiên Gạo và nàng Tiên Ngô đi gieo hạt nơi hạ giới, mày trấu, mày ngô chẳng biết làm gì bèn đổ vào khe núi. Cây ngô, cây lúa lớn lên cho hạt. Người người lấy hạt về ăn. Khi hạt ngô hạt lúa trong nhà đã cạn mà vụ sau vẫn chưa...
Bên trên