quản lý bộ quy trình

  1. T

    Tìm hiểu quy trình làm việc Workflow là gì?

    Workflow- Quy trình công việc là tập hợp các tác vụ hoặc trình tự cố định được thực hiện để hoàn thành quy trình nghiệp vụ hoặc công việc nào đó theo một bộ quy tắc được xác định trước. Workflow có thể có nhiều cá nhận hoặc bộ phận phòng ban tham gia. Các workflow được xây dựng để đạt được mục...
Bên trên