rice city thượng thanh

  1. P

    Rice City Thượng Thanh - Điểm tựa cho cuộc sống hoàn hảo

    Bữa ăn bên quỹ đích đặt bản thiết kế, rất tốt lợi dụng vốn là ứng vì kiến trúc kết cấu trung cây cột Mà sinh ra lồi lõm không gian, thỏa mãn nghiệp chủ muốn cà phê đi đích nhu cầu. ngoài ra, chúng ta đặc biệt định chế một khoản mèo hệ phòng mong đợi đích khăn giấy hộp đưa cho nghiệp chủ. Rice...
Bên trên