thiết bị mạng

  1. G

    Chức năng của switch mạng là gì?

    Switch là một thiết bị được sử dụng ở Access hoặc OSI Layer 2; một switch có thể được sử dụng để kết nối nhiều host (PC) với mạng. Không giống như một Hub, một switch mạng chuyển tiếp một tin nhắn đến một máy chủ cụ thể. Khi bất kỳ máy chủ nào trên mạng hoặc một switch gửi một tin nhắn đến một...
Bên trên