tư vấn luật

  1. G

    Các lĩnh vực chính trong hoạt động tư vấn pháp luật dân sự

    Tư vấn pháp luật dân sự là gì? Tư vấn pháp luật dân sự là việc tư vấn chuyên sâu vào các quy định của pháp luật dân sự để giúp cá nhân, tổ chức hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của mình. Quan hệ dân sự là những quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu...
Bên trên