• Trang web này sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và để giữ cho bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký.
  Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Chuyên dạy kế toán thực hành trên chừng tứ thực tế (kế toán tr?

#61
Tài liệu ACCA chia sẽ các bạn kế toán

Detailed syllabus
ABusiness organisation structure, governance and management
1The business organisation and its structure
2The formal and informal business organisation
3Organisational culture in business
4Stakeholders of business organisations
5Information technology and information systems in business
6Committees in the business organisation
7Business ethics and ethical behaviour
8Governance and social responsibility in business
BKey environmental influences and constraints on business and accounting
1Political and legal factors
2Macro-economic factors
3Social and demographic factors
4Technological factors
5Competitive factors
CHistory and role of accounting in business
1The history and function of accounting in business
2Law and regulation governing accounting
3Financial systems, procedures and IT applications
4The relationship between accounting and other business functions
DSpecific functions of accounting and internal financial control
1Accounting and finance functions within business
2Internal and external auditing and their functions
3Internal financial control and security within business organisations
4Fraud and fraudulent behaviour and their prevention in business.
ELeading and managing individuals and teams
1Leadership, management and supervision
2Individual and group behaviour in business organisations
3Team formation, development and management
4Motivating individuals and groups
FRecruiting and developing effective employees
1Recruitment and selection, managing diversity, and equal opportunity.
2Techniques for improving personal effectiveness at work and their benefits
3Features of effective communication
4Training, development, and learning in the maintenance and improvement of business
performance
5Review and appraisal of individual performance

Study guide

Exam guide
This chapter lays the foundation for an understanding of what organisations are, what they do and how
they do it. Organisational structure concepts (Section 2) represent a higher level of knowledge. According
to the Study Guide you must be able to apply knowledge to exam questions.


DOWNLOAD:

Link: TÀI LIỆU ACCA
 
#64
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
LIST OF UNIFORM CHART OF ACCOUNTS FOR ENTERPRISES​
SỐ HIỆU TK
TÊN TÀI KHOẢN
ACCOUNT NAME
Tiền mặt
Tiền Việt Nam
Ngoại tệ
Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
Tiền gửi ngân hàng
Tiền Việt Nam
Ngoại tệ
Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
Tiền đang chuyển
Tiền Việt Nam
Ngoại tệ
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
Cổ phiếu
Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu
Đầu tư ngắn hạn khác
Tiền gửi có kỳ hạn
Đầu tư ngắn hạn khác
DP giảm giá đầu tư ngắn hạn
Phải thu của khách hàng
Thuế GTGT được khấu trừ
Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ
Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
Phải thu nội bộ
Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc
Phải thu nội bộ khác
Phải thu khác
Tài sản thiếu chờ xử lý
Phải thu về cổ phần hoá
Phải thu khác
Dự phòng phải thu khó đòi
Tạm ứng
Chi phí trả trước ngắn hạn
Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
.
Hàng mua đang đi đường
Nguyên liệu, vật liệu
Công cụ, dụng cụ
CP sản xuất, kinh doanh dở dang
Thành phẩm
Hàng hoá
Giá mua hàng hoá
Chi phí thu mua hàng hóa
Hàng hoá bất động sản
Hàng gửi đi bán
Hàng hoá kho bảo thuế
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Chi sự nghiệp
Chi sự nghiệp năm trước
.
Chi sự nghiệp năm nay
Cash on Hand
Vietnamese Currency
Foreign Currency
Gold, Silver, Precious Stone
Cash in Bank/ Cash at Bank
Vietnamese Currency
Foreign Currency
Gold, Silver, Precious Stones
Cash in Transit
Vietnamese Currency
Foreign Currency
Short-term Security Investments
Investment in Shares/ Stocks
Investment in Bonds
Other Short-term Investments
Fixed-Term Deposits
Other Short-term Investments
Allowance for Short-term Investments
Accounts Receivable/ Trade Receivables
Deductible VAT
Deductible VAT of Goods & Services
.
Deductible VAT of Non-current Assets
Internal Receivables
Receivables from subsidiaries
.
Other Internal Receivables
Other Receivables
Pending Shortage Assets
Receivables from Privatization
Other Receivables
Allowance for Uncollectible Accounts
Advance to
Short-term Prepaid Expenses
Short-term Mortgage, Guarantee Deposit
Inventories in Transit
Materials
Tools, Supplies
Work In Process
Finished Goods
Goods
Cost of Goods
Freight-in
Property Inventories
Consignment Inventories
Goods in Bonded Warehouse
Allowance for Inventories
Government Sourced Expenses
Government Sourced Expenses of Previous Year
Government Sourced Expenses of This Year
Tài sản cố định hữu hình
Nhà cửa, vật kiến trúc
Máy móc, thiết bị
Phương tiện vận tải, truyền dẫn
Thiết bị, dụng cụ quản lý
Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm
TSCĐ khác
Tài sản cố định thuê tài chính
Tài sản cố định vô hình
Quyền sử đụng đất
Quyền phát hành
Bản quyền, bằng sáng chế
Nhãn hiệu hàng hóa
Phần mềm máy vi tính
Giấy phép và giấy phép nhượng quyền
TSCĐ vô hình khác
Hao mòn TSCĐ
.
Hao mòn TSCĐ hữu hình
Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
Hao mòn TSCĐ vô hình
Hao mòn bất động sản đầu tư
.
Bất động sản đầu tư
Đầu tư vào công ty con
Vốn góp liên doanh
Đầu tư vào công ty liên kết
Đầu tư dài hạn khác
Cổ phiếu
Trái phiếu
Đầu tư dài hạn khác
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
Xây dựng cơ bản dở dang
Mua sắm TSCĐ
Xây dựng cơ bản
Sửa chữa lớn TSCĐ
Chi phí trả trước dài hạn
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Ký quỹ, ký cược dài hạn
Tangible Non-current Assets
Plant, Buildings
Machinery and Equipment
Transportation Means
Office Appliances
Long-term Trees, Cattle
Other Non-current Assets
Non-Current Assets under Finance Leases
Intangible Assets
Right of Land Use
Copyrights
Patents
Trademarks & Brand Names
Software
Licences & Franchises
Other Intangible Assets
Accumulated Depreciation & Amortization
Accumulated Depreciation
Accumulated Depreciation-Finance Lease
Accumulated Amortization
Accumulated Depreciation of Investment Property
Investment Property
Investment in subsidiaries
Investment in Joint Ventures
Investment in Associates/ Affiliates
Other Long-term Investments
Shares / Stocks
Bonds/ Debentures
Other Long-term Investments
Allowance for Long-term Investments
Construction in Progress
Fixed Assets in Purchasing
Construction in Progress
Capitalised Repairs/ Major Repairs
Long-term Prepaid Expenses
Deferred Tax Assets
Long-term Mortgage, Guarantee Deposits
Vay ngắn hạn
Nợ dài hạn đến hạn trả
Phải trả cho người bán
.
Thuế và các khoản nộp Nhà nước
.
Thuế GTGT phải nộp
Thuế GTGT đầu ra
Thuế GTGT hàng nhập khẩuThuế Tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất, nhập khẩu
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập cá nhân
Thuế tài nguyên
.
Thuế nhà đất, tiền thuê đất
.
Các loại thuế khác
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
Phải trả người lao động
Phải trả công nhân viên
Phải trả người lao động khác
Chi phí phải trả
Phải trả nội bộ
Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
Phải trả, phải nộp khác
Tài sản thừa chờ giải quyết
Kinh phí công đoàn
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Phải trả về cổ phần hoá
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
.
Doanh thu chưa thực hiện
Phải trả, phải nộp khác
Bảo hiểm thất nghiệp
Vay dài hạn
Nợ dài hạn
Trái phiếu phát hành
Mệnh giá trái phiếu
Chiết khấu trái phiếu
Phụ trội trái phiếu
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
.
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
Quỹ dự phòng tài trợ mất việc làm
Dự phòng phải trả
Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Quỹ khen thưởng
Quỹ phúc lợi
Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành tài sản cố định
Short Term Borrowing
Current Portion of Long-Term Debts
Accounts Payable/ Trade Payables/ Payables
Tax Payables & Payables to Government
VAT Payable
Out-put VAT Payable
VAT Payable for Imported Goods
Special Sales Tax
Import and Export Duty
Business Income Tax/ Profit Tax
Personal/ Employee Income Tax
Tax on Exploitation of Natural Resources
Housing, Land Tax & Land Rental/ Lease
Other Tax
Other Fees and Licenses Payable
.
Employee Payables
Employee Payables
Payables to other labors
Accural Expenses/ Expense Payables
Internal Payables
Payment Based on Stages of Construction Contract Schedules
Other Payables
Pending Surplus Assets
Trade Union Fee Payable
Social Insurance Payable
Health Insurance Payable
Payables on Privatization
Short-term Received Guarantee Deposits
Unearned Revenue
Other Payables
Unemployment Insurance Payable
Long-term borrowing
Long-tern Debt
Issued Bonds/ Debentures
Par Value of Issued Bonds
Discounts on Bonds/ Debentures
Premium on Bonds/ Debentures
Long-term Received Guarantee Deposits
Deferred Tax Liabilities
Unemployment Fund
Provision Payables
Bonus, Welfare Fund
Bonus Fund
Welfare Fund
Welfare Fund Transferred to Non-Current Assets
Management Bonus Fund
Science & Technology Development Fund
Science & Technology Development Fund
Science & Technology Development Fund Transferred to Non-current Assets
Nguồn vốn kinh doanh
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Thặng dư vốn cổ phần
Vốn khác
Chênh lệch đánh giá lại tài sản
Chênh lệch tỷ giá hối đoái
Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính
Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB
Quỹ đầu tư phát triển
Quỹ dự phòng tài chính
Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
Cổ phiếu quỹ
Lợi nhuận chưa phân phối
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
Lợi nhuận chưa phân phối năm nay
Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Nguồn kinh phí sự nghiệp
Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước
Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
Owners’ Equity/ Equity/ Capital
Share Capital/ Paid-In Capital
Surplus Share Capital/ Premium Capital
Other Capital
Revaluation Differences on Assets
Foreign Exchange Differences
Foreign Exchange Differences on Revaluation at Year End.
Foreign Exchange Differences During Construction Stage
Investment & Development Fund
Finance Reserve Fund
Other Funds belongs to Equity
.
Treasury Stocks
Retained Earning/ Undistributed Profit
Undistributed Profit of Previous Year
Undistributed Profit of This Year
Basic Construction Capital/ Source
.
Government Sources for Expenses
Government Sources - Previous Year
Government Sources - This Year
Government Sources Transferred to Non-current Assets
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Doanh thu bán hàng hoá
Doanh thu bán các thành phẩm
Doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu trợ cấp, trợ giá
Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư
Doanh thu khác
Doanh thu bán hàng nội bộ
Doanh thu bán hàng hoá
Doanh thu bán các thành phẩm
Doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu hoạt động tài chính
Chiết khấu thương mại
Hàng bán bị trả lại
Giảm giá hàng bán
Sales Revenue and Service Revenue
.
Revenue - Sales of Goods
Revenue - Sales of Finished Goods
Revenue - Rendering Services
Revenue - Price Subsidized
Revenue - Sales of Investment Properties
.
Revenue - Others
Internal Revenue
Revenue - Sales of Goods
Revenue - Sales of Finished Goods
Revenue - Rendering Services
Revenue - Financing Activities
Sales Discounts / Trade Discounts
Sales Returns
Sales Allowances
Mua hàng
Mua nguyên liệu, vật liệu
Mua hàng hoá
Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
Chi phí công nhân trực tiếp
Chi phí sử dụng máy thi công
Chi phí nhân công
Chi phí vật liệu
Chi phí dụng cụ sản xuất
Chi phí khấu hao máy thi công
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí bằng tiền khác
Chi phí sản xuất chung
.
Chi phí nhân viên phân xưởng
Chi phí vật liệu
Chi phí dụng cụ sản xuất
Chi phí khấu hao TSCĐ
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí bằng tiền khác
Giá thành sản xuất
Giá vốn hàng bán
Chi phí tài chính
Chi phí bán hàng
Chi phí nhân viên
Chi phí vật liệu, bao bì
Chi phí vật dụng, đồ dùng
Chi phí khấu hao TSCĐ
Chi phí bảo hành
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí bằng tiền khác
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Chi phí nhân viên quản lý
Chi phí vật liệu quản lý
Chi phí đồ dùng văn phòng
Chi phí khấu hao TSCĐ
Thuế, phí và lệ phí
Chi phí dự phòng
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí bằng tiền khác
Purchases
Purchases - Materials
Purchases - Goods
Direct Material Expense
.
Direct Labour Expense
Expenses for Using Construction Engine
Labour Expense
Indirect Material Expense
Tool & Supplies Expense
Depreciation of Construction Engine
Services from Outside
Other Cash Expenses
Factory Overhead/ Production Overhead
Indirect Labour Expenses
Indirect Material Expenses
Tool & Supplies Expenses
Depreciation Expenses
Services from Outside
Other Expenses
Manufacturing Cost/ Production Cost
Cost of Goods Sold/ Cost of Sales
Finance Expense/ Finance Charge
Selling Expenses
Labour Expenses
Packaging & Material Expenses
Supplies Expenses
Depreciation Expenses
Warranty Expenses
Services from Outside
Other Cash Expenses
General & Administrative Expenses
Salary Expenses
Supplies Expenses
Stationery & Office Supplies
Depreciation Expenses
Tax, Fees and Licenses
Bad Debt and Allowance Expenses
Services from Outside
Other Cash Expenses
LOẠI 7 : THU NHẬP KHÁC
Thu nhập khác
Other Incomes
LOẠI 8: CHI PHÍ KHÁC
Chi phí khác
Chi phí thuế TNDN
Chi phí TNDN hiện hành
Chi phí thuế TNDN hoãn lại
Other expenses
Profit Tax Expense
Current Profit Tax Expense
Deferred Profit Tax Expense
Xác định kết quả kinh doanh
Income Summary
LOẠI TK 0: TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG
Tài sản thuê ngoài
Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công
Hàng hoá bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
Nợ khó đòi đã xử lý
Ngoại tệ các loại
Dự toán chi sự nghiệp, dự án
Assets Hired
Goods Keep on Behalf of the Others
Consigned Goods, Received Guarantee Goods
Settled Bad Debt
Foreign Currencies
Budget of Government Sourced Expense
* Đã được bổ sung sửa đổi theo Thông tư số 244/2009 TT-BTC ngày 31/12/2009.
 
#65
a) Cấu trúc của nó gồm có 8 cột:
- Cột 1 là Số hiệu tài khoản: được ghi nhận từ TK loại 1 đến TK loại 9 (Những tài khoản không có số liệu thì không cần phải thể hiện trên bảng cân đối số phát sinh);
- Cột 2 là tên gọi của tài khoản đó;
- 6 cột tiếp theo được chia ra làm 3 nhóm: Nhóm 1: Số dư đầu kỳ, Nhóm 2: Số phát sinh trong kỳ, Nhóm 3: Số dư cuối kỳ. Trong mỗi nhóm đều có 2 cột Nợ và Có.
b) Việc lập bảng Cân đối số phát sinh này, sẽ căn cứ vào:
1- Cơ sở: Sổ nhật ký chung: tập hợp tất cả các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày, kể cả các bút toán kết chuyển cuối kỳ;
2- Cách lấy số liệu: lọc theo từng tài khoản – từ loại 1 đến loại 9;
3- Nguyên tắc: Báo cáo này lập đúng khi, Trong mỗi nhóm: Tổng Nợ = Tổng Có.
VD: cố định Nợ TK 1111, tô chọn những dòng bên cột Số tiền, chúng ta sẽ có tổng số tiền phát sinh trong kỳ.
Ta ghi số này ở cột Nợ của Số phát sinh trong kỳ (Nhóm 2)
Và cứ thế ta tiếp tục lọc số liệu Nợ và Có cho từng tài khoản.
 
#66
Nhằm giúp đỡ các bạn đang học môn Kế toán hành chính sự nghiệp này và cần có Bảng hệ thống tài khoản loại này thì hãy tải về tại đây

BẢNG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
KHÓA HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Chúc các bạn học viên học tập tốt
 
#67
NỘI DUNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN HCSN


Sau khóa học, học viên có thể nắm được:
1/ Tổng quan về toán hành chánh sự nghiệp
- Chế độ áp dụng kế toán cho:
+ Các cơ quan nhà nước
+ Đơn vị sự nghiệp
+ Tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN
+ …
- Hệ thống chứng từ kế toán, nguyên tắc lập.
- Tìm hiểu hệ thống tài khoản KT HCSN
- Lựa chọn hình thức ghi sổ kế toán. Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán
- Hiểu và các thức áp dụng hệ thống mục lục NSNN
- Nắm đầy đủ các thủ tục tiếp nhận kinh phí, quyết toán NSNN:
+ Trình tự lập dự toán và phân phối NSNN
+ Trình tự tiếp nhận kinh phí hoạt động
+ Trình tự chi NSNN theo phương thức kiểm soát chi.
+ Trình tự thủ tục chi trả trực tiếp tại KB NN (TH mua vật tư, tài sản, dịch vụ)
+ Trình tự thủ tục chi kinh phí ủy quyền
+ Thủ tục mua thẻ và nộp BHYT tại KBNN
+ Thanh toán chi ốm đau, thai sản tại KBNN
+ Tiếp nhận KPCĐ, nộp đoàn phí tại KBNN
+ Thủ tục chi kinh phí công đoàn
2/ Nắm vững nguyên tắc, cách thức luân chuyển chứng từ và cật nhật số liệu các nghiệp vụ thực tế phát sinh:
- Kế toán tiền mặt, tiền gửi ở NH và KBNN.
- Kế toán vật liệu, CCDC, SP HH.
- Kế toán TSCĐ và ĐT XDCB
- Kế toán thanh toán các khoản phải thu, các khoản tạm ứng, các khoản phải trả, thanh toán với NSNN, lương, nộp phí và lệ phí…
- Kế toán các nguồn kinh phí
- Kế toán các khoản chi hoạt động, các dự án…
- Kế toán các khoản thu.
3/ Cách thức lưu chứng từ, sắp xếp chứng để quyết toán cơ sở cấp trên theo tháng hoặc theo quý.
4/ Lập BCTC và báo cáo quyết toán.
Nội dung khóa học dạy còn kèm theo các chuyên đề theo qui định của BTC
Gia sư kế toán trưởng
* ĐỊA CHỈ GHI DANH VÀ HỌC TẠI QUẬN 1:
Số 212B/1 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM

* ĐỊA CHỈ GHI DANH VÀ HỌC TẠI QUẬN TÂN BÌNH (GẦN CÔNG VIÊN GIA ĐỊNH VÀ SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT):
84 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM

1. Hotline: (08) 38 336 446
2. Tel: 0962 283 630
3. Yahoo chat online: hocketoanthuchanh
4. Email: hocketoanthuchanh@yahoo.com
5. Skype: giasuketoantruong
6. Video dạy kèm: Xem chi tiết hình ảnh học
 
#68
Theo Nhịp sống số tuổi trẻ Online ngày 20/03/2012 Từ năm 2011 đến đầu năm 2012, Việt Nam hiện đang là quốc gia có tốc độ phát triển Internet đứng thứ hai Đông Nam Á, chỉ xếp sau Malaysia. Con số tăng trưởng vẫn tiếp tục tiến lên.

Số lượng người dùng Internet Việt Nam tiếp tục phát triển nhanh

Ngoài ra cùng với sự phát triển vượt bậc của công nghệ tin học và thông tin như hiện nay, việc giao tiếp của con người với con người không còn bó buộc trong phạm vi không gian và thời gian chật hẹp như lúc trước, ngày nay chúng ta hoàn toàn có thể ngồi tại nhà mà vẫn có thể giao tiếp và làm việc với mọi người khắp mọi nơi trên thế giới, chính vì sự phát triển này để đáp ứng nhu cầu về kế toán, Nhóm Gia sư Kế Toán Trưởng nhận cung cấp dịch vụ dạy kế toán qua internet cho mọi người trên toàn quốc với những ưu điểm sau :
1.Người học ngồi ngay tại nhà vẫn có thể học tốt vì :
được trao đổi trực tiếp với người dạy trong không gian yên tĩnh của phòng làm việc riêng người học, do đó việc học được tập trung rất cao, người học có thể hỏi thoải mái những điều chưa hiểu ngay tại chỗ mà không rụt rè và ngại như khi đến học ở các trung tâm trong một lớp rất đông người, hơn nữa bạn được thực tập ghi sổ kế toán ngay lúc học bằng hình thức nhận ngay file excel có mẫu sổ kế toán để thực hành, sau khi thực hành xong việc ghi sổ, bạn gửi ngay lại file excel thực hành và được người dạy kiểm tra, chỉnh sửa và trả lời ngay vì thế bạn có thể tiếp thu và thực hành ngay trong buổi học

2. Vì học ngay tại nhà nên người học rất thoải mái, có thể vừa học bạn vừa uống cafe nghe nhạc
thậm chí hút thuốc nếu bạn muốn!!!, được thoải mái trong khi học như vậy bạn sẽ thấy thú vị và theo dõi bài học rất nhẹ nhàng, trong khi đó đến trung tâm phải trang phục chỉnh tề và nóng bức ngột ngạt với một lớp học đông người

3. Được thực hành nhập chứng từ, kê khai thuế, hạch toán kế toán, lên sổ sách kế toán
ngay trên các phần mềm HTKK, TNCN, phần mềm kế toán Excel, Fast, Misa như đang ngồi tại công ty. Giáo viên sẽ dõi theo từng cử chỉ của bạn trên máy tính và chỉ dẫn cho bạn thực hành một cách chi tiết

4.
Vì không phải đến trung tâm nên tiết kiệm chi phí đi lại, tránh được mưa gió bụi và nhất là bị kẹt xe nếu bạn phải đến trung tâm học ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, …


(Nạn kẹt xe ở TP.HCM hàng ngày)

5. Giờ học và nơi học rất linh hoạ
t, bạn có thể học vào các thời gian như : Trong giờ hành chính đi làm nếu công việc bạn ít và bạn có thể sắp xếp một số giờ ít phát sinh việc nhất thì bạn vẫn có thể ngồi học ngay tại chỗ máy làm việc của bạn – tận dụng hiệu quả thời gian nhàn rỗi nơi công sở vào việc học kế toán, hoặc bạn có thể học vào buổi tối ngay tại nhà trong khoảng thời gian từ 18h00 đến 22h00.

6. Trường hợp bạn phải đi công tác tỉnh, thậm chí đi công tác nước ngoài thì việc học của bạn cũng không hề bị gián đoạn
, chỉ cần có Internet là việc học của bạn lại như bình thường.
Vậy học theo phương pháp này rất phù hợp với các bạn bận rộn và không có thời gian nhiều, và một số bạn ở những nơi không có hoặc xa trung tâm dạy kế toán, trường hợp bạn phải đi công tác tỉnh, thậm chí đi công tác nước ngoài thì việc học của bạn cũng không hề bị gián đoạn, bạn vẫn có thể đến dịch vụ internet hay vào một quán cafe có dịch vụ internet gần nhất để học.Bên mình đã có kinh nghiệm và giảng dạy lâu năm với các bạn học viên ở những nơi như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, Long An, An Giang,..vẫn có thể tham gia khóa học.


[align=center]


(Học viên học thực hành làm sổ sách trên phần mềm kế toán Excel với giáo viên)

(Học viên học qua internet đang học phần khai báo thuế thực tế trên phần mềm HTKK)[/align]Thời gian học và mức học phíHọc viên đăng ký ghi danh trước ngày khai giảng sẽ được TẶNG 01 PHẦN MỀM KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN LƯU TRỮ SỔ SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ CUỐI NĂM MIỄN PHÍMỗi giáo viên hướng dẫn một học viên.Đối tượng:- Các bạn đang là kế toán viên cần ôn lại nghiệp vụ kiến thức để phục vụ công tác tại doanh nghiệp- Các bạn sinh viên vừa ra trường cần học kế toán thực hành trong thời gian ngắn để tiếp cận kinh nghiệm thực tế, các nghiệp vụ phát sinh thực tế tại doanh nghiệĐiểm mạnh của chương trình này là:Học viên được hướng dẫn kế toán trực tiếp trên phần mềm kế toán,cầm thực tế 1 hóa đơn tài chính (được Scan) và phản ánh, định khoản đưa vào phần mềm kế toán, kết xuất dữ liệu ra phần mềm kê khai thuế HTKK để kê khai thuế, cho ra sổ sách theo hình thức nhật ký chung, chúng từ ghi sổ để lưu khi cơ quan thuế quyết toán. Chúng tôi huấn luyện những nghiệp vụ mà không sách giáo khoa nào hướng dẫn được như quy trình đăng ký thuế ban đầu, quy trình đăng ký lao động mới và thay đổi lao động, quy trình đăng ký bảo hiểm, quy trình chuyển số liệu từ phần mềm kế toán sang phần mềm khai Thuế, quy trình bấm và đóng chứng từ kế toán đúng nguyên tắc, quy trình kiểm tra toàn diện số liệu kế toán,Nội dung khóa học và học liệu bao gồm:Mục tiêu:Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có thể nắm bắt được cơ bản và có khả năng thực hiện hiệu quả các nghiệp vụ Kế toán tại doanh nghiệp. Trang bị kiến thức từ cơ bản đến thực tế về kế toán cho các học viên có nhu cầu làm việc trong các doanh nghiệp.NỘI DUNG ĐÀO TẠO:Phần 1: PHẦN TRỌNG TÂM- Nguyên tắc lập chứng từ kế toán (viết hoá đơn tài chính, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho...).- Lựa chọn hình thức hạch toán. Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán.- Cập nhật số liệu kế toán theo các nghiệp vụ thực tế phát sinh.- Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.- Kế toán về mua sắm CCDC, TSCĐ...- Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến mua, bán , hàng hoá, dịch vụ- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT...)- Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (chuyên công ty thép)- Kế toán nợ phải thu, nợ phải trả- Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận- Thiết lập, vào các sổ thẻ chi tiết, lưu chứng từ.- Tính, phân bổ khấu hao CCDC, TSCĐ.- Kê khai thuế GTGT hàng tháng cho doanh nghiệp.- Kê khai thuế TNDN hàng quý.- Lập và trình bày báo cáo tài chính.Phần 2: CÁCH LỰA CHỌN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN PHÙ HỢP VỚI DOANH NGHIỆP- Giới thiệu các chế độ kế toán hiện hành.- Cách áp dụng cụ thể tại loại hình DN của học viên (căn cứ vào tờ đăng ký hình thức sổ sách và hóa đơn với cơ quan thuế)Phần 3: GIỚI THIỆU CÁC LOẠI THUẾ THƯỜNG GẶP Ở DOANH NGHIỆP- Bản chất của thuế môn bài, GTGT,TNDN, thuế TNCNPhần 4: GIỚI THIỆU QUY TRÌNH THỰC HIỆN TRỌN VẸN CÔNG VIỆC NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN THUẾ.- Cách tập hợp và lọc chứng từ chính xác theo quy định của luật thuế.- Cách lập các báo cáo thuế theo tháng, quý, năm- Cách lập sổ sách kế toán theo chế độ hiện hành.(nhật ký chung hoặc chứng từ ghi sổ,…)- Cách lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN.Phần 5: HƯỚNG DẪN CÁC KỸ NĂNG CẦN THIẾT KHI THỰC HIỆN KẾ TOÁN THUẾ.- Kỹ năng hạch toán hiệu quả các vấn đề phát sinh đặc biệt.- Kỹ năng xác định doanh thu, chi phí hợp lý để tính thuế TNDN.- Kỹ năng lưu giữ chứng từ, sổ sách đảm bảo tiện lợi khi quyết toán thuế.- Kỹ năng giải quyết một số vấn đề tồn đọng liên quan đến chứng từ, sổ sách.( kinh nghiệm thực tế).Giảng viên: là những kế toán kinh nghiệm đang làm việc tại các doanh nghiệp, là những người thầy xuất sắc trên cả hai phương diện lý thuyết và thực tiễn, giàu kinh nghiệm đào tạo thực tiễn.Phương pháp học hiệu quả "Chỉ 1 kèm 1"
1. Điều kiện để có thể học kế toán trực tuyến:

- Máy tính nối mạng Internet

- Có nick yahoo hoặc skype và tai nghe,

2. Phương pháp học:
- Để học kế toán trực tiếp có hiệu quả, bên mình sẽ có 1 người trực tiếp giảng bài cho Bạn, và giảng trực tiếp bằng tai nghe giống như 2 người nói chuyện với nhau qua điện thoại. (Thực hiện thông qua chương trình chat voice Yahoo hoặc Skype)


- Sử dụng hỗ trợ Paint để làm bảng chung cho cả 2 người, nếu Học viên chưa hiểu giảng viên có thể viết lên bảng và học viên nhìn thấy rất rõ ràng.

- Sử dụng phần mềm TeamViewer, kết nối tới máy bên Bạn, và khi học đến sổ sách kế toán, GV sẽ thao tác trực tiếp bên máy Bạn để hướng dẫn từng bước làm sổ sách kế toán.

Như vậy, Chúng mình đã tận dụng những ưu điểm của Công nghệ thông tin để làm sao truyền đạt cho Bạn một cách dễ hiểu và hiệu quả nhất.
* Lưu ý: trường hợp bạn không sử dụng quen các chương trình chat yahoo, skype, Team View trên máy tính, bên kỹ thuật chúng tôi sẽ cài sẵn cho bạn thông qua mạng, để buổi học chuẩn bị sẵn, bàn chỉ cần ngồi vào bạn và bắt đầu học với người giảng.
3. Mục đích học:
- Giảng dạy kế toán thực hành trên chứng từ thực tế để phục vụ cho việc làm kế toán thực tế cho các doanh nghiệp
- Tư vấn về thuế các nghiệp vụ phát sinh

4. Tài Liệu:

- Toàn bộ tài liệu sẽ được chuyển qua mail.

5. Quy trình học:
- Thời gian đầu sẽ dạy Bạn về nền tảng kế toán, chỉ dạy những kiến thức có thể áp dụng đc thực tế chứ không dạy lý thuyết như học trên nhà trường.
- Sau khi nền tảng kế toán của Bạn tương đối vững, bên mình sẽ gửi toàn bộ mẫu sổ sách cho Bạn.

- Sử dụng hỗ trợ của phần mềm TeamViewer để tổng quan và dạy Bạn dần dần làm quen với sổ sách kế toán, dạy Bạn làm sổ sách kế toán.

- Đối chiếu sổ sách (Các sổ chi tiết)

- Hướng dẫn lên Báo cáo tài chính.

Tất nhiên, cuối mỗi tháng sổ sách và cuối quý, chúng mình hướng dẫn Bạn làm báo cáo tháng và báo cáo quý cho cơ quan thuế.
KẾT QUẢ SAU KHÓA HỌC: Học viên sẽ nắm bắt đượcCách kê khai và quết toán thuế GTGT, TNCN, TNDN trên phần mềm HTKK, TNCN của Tổng cục thuế- Nắm đước cách nhập chứng từ thực tế (chứng từ số) trên phần mềm kế toán Excel hoặc Misa hoặc Fast và in các loại sổ cần in tại doanh nghiệp.- Có thể tự ghi sổ sách, lập báo cáo tài chính, phân tích báo cáo tài chính- Biết kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế, cân đối lãi lỗ- Biết cách tải cài, đặt và nâng cấp (như nâng cấp HTKK) tất cả các phần mềm, ứng dụng cần thiết cho công việc kế toán.
Học viên có nhu cầu học kế toán vui lòng liên hệ :

* ĐỊA CHỈ GHI DANH VÀ HỌC TẠI QUẬN 1:Số 212B/1 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
* ĐỊA CHỈ GHI DANH VÀ HỌC TẠI QUẬN GÒ VẤP (GẦN CHỢ GÒ VẤP):260 A, Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP.HCM
1. Hotline: (08) 38 336 446
2. Tel: 0962 283 630
3. Yahoo chat online: hocketoanthuchanh
4. Email: giasuketoantruong@yahoo.com
5. Skype: giasuketoantruong
 
#69
"KHÓA KẾ TOÁN THỰC HÀNH SƠ CẤP"

Nếu bạn quan tâm đến nghề kế toán hay công việc kế toán, nhưng bạn chưa biết đền nghề nghiệp này; bạn có thể tham gia lớp học Kế toán căn bản. Khóa học này sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất trong lĩnh vực kế toán. Bao gồm những khái niệm, những cách thức làm việc trong nghề kế toán. Từ bước đệm căn bản này, bạn sẽ tự tin khi bắt đầu nghề nghiệp, hoặc sẽ tự tin khi đánh giá hoạt động của bộ máy kế toán trong doanh nghiệp.

Đối tượng:
- Các bạn đang là kế toán viên cần ôn lại nghiệp vụ kiến thức để phục vụ công tác tại doanh nghiệp
- Các bạn sinh viên vừa ra trường cần học kế toán thực hành trong thời gian ngắn để tiếp cận kinh nghiệm thực tế, các nghiệp vụ phát sinh thực tế tại doanh nghiệp.
Mục tiêu:
Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có thể nắm bắt được cơ bản và có khả năng thực hiện hiệu quả các nghiệp vụ Kế toán tại doanh nghiệp. Trang bị kiến thức từ cơ bản đến thực tế về kế toán cho các học viên có nhu cầu làm việc trong các doanh nghiệp.
Nội dung đào tạo:
Phần 1: PHẦN TRỌNG TÂM
- Thực hành viết hóa đơn thuế GTGT; Thực hành làm tờ khai thuế môn bài; Tờ khai thuế GTGT hàng tháng; Tạm tính quý; Làm đăng ký mã số thuế và kê khai thuế thu nhập cá nhân.
- Thiết lập hệ thống sổ sách: Sổ Nhật Ký Chung…
- Cập nhật số liệu kế toán theo các nghiệp vụ phát sinh vào các sổ liên quan.:
+ Sổ Cái các tài khoản: TK111,TK112, TK156….
+ Sổ Quỹ TM, Sổ theo dõi TGNH, Sổ chi tiết vật liệu sản phẩm hàng hoá, Thẻ kho.
+ Bảng phân bổ tiền lương và BHXH
+ Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định.
+ Bảng cân đối số phát sinh tài khoản.
- Lên báo cáo tài chính năm gồm có: Bảng cân đối số phát sinh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh BCTC, Tờ khai quyết toán thuế TNDN, Phụ lục chuyển lỗ (nếu có).
- Hướng dẫn sử dụng nhập dữ liệu trên phần mềm HTKK bản mới nhất
Phần 2: CÁCH LỰA CHỌN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN PHÙ HỢP VỚI DOANH NGHIỆP
- Giới thiệu các chế độ kế toán hiện hành.
- Cách áp dụng cụ thể tại loại hình DN của học viên (căn cứ vào tờ đăng ký hình thức sổ sách và hóa đơn với cơ quan thuế)
Phần 3: GIỚI THIỆU CÁC LOẠI THUẾ THƯỜNG GẶP Ở DOANH NGHIỆP
- Bản chất của thuế môn bài, GTGT, TNDN, thuế TNCN
Phần 4: GIỚI THIỆU QUY TRÌNH THỰC HIỆN TRỌN VẸN CÔNG VIỆC NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN THUẾ.
- Cách tập hợp và lọc chứng từ chính xác theo quy định của luật thuế.
- Cách lập các báo cáo thuế theo tháng, quý, năm
- Cách lập sổ sách kế toán theo chế độ hiện hành.(nhật ký chung hoặc chứng từ ghi sổ,…)
- Cách lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN.
Phần 5: HƯỚNG DẪN CÁC KỸ NĂNG CẦN THIẾT KHI THỰC HIỆN KẾ TOÁN THUẾ.
- Kỹ năng hạch toán hiệu quả các vấn đề phát sinh đặc biệt.
- Kỹ năng xác định doanh thu, chi phí hợp lý để tính thuế TNDN.
- Kỹ năng lưu giữ chứng từ, sổ sách đảm bảo tiện lợi khi quyết toán thuế.
- Kỹ năng giải quyết một số vấn đề tồn đọng liên quan đến chứng từ, sổ sách.( kinh nghiệm thực tế).
Giảng viên: là những kế toán kinh nghiệm đang làm việc tại các doanh nghiệp, là những người thầy xuất sắc trên cả hai phương diện lý thuyết và thực tiễn, giàu kinh nghiệm đào tạo thực tiễn.
Hình thức học tập: Học tập trung
Thời gian học: 15 buổi

Lịch khai giảng: hàng tháng

Điểm mạnh của chương trình này là những vấn đề cơ bản của kế toán được truyền đạt rất thiết thực. Được dành cho những người bận rộn không có nhiều thời gian để suy nghĩ các lý luận kế toán (hướng dẫn cách nhớ tính chất các tài khoản, cách nhớ các bút toán định khoản, bút toán kết chuyển,...). Sự thiết thực của chương trình do chúng tôi thiết kế giúp người học tiếp cận nhanh, dễ nhớ, dễ hình dung và dễ áp dụng.
- PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HIỆU QUẢ
- TRANG THIẾT BỊ HỌC TẬP HIỆN ĐẠI - ĐẦY ĐỦ
- PHÒNG HỌC MÁY LẠNH
- MÔI TRƯỜNG HỌC CHẤT LƯỢNG
Chứng chỉ: kế toán thực hành của Trường Đại Học Ngân Hàng-Cơ sở An SươngCÁC ƯU ĐIỂM KHI HỌC TẠI CÔNG TY:
1. Về Giảng viên và phương pháp giảng dạy:
Giảng viên kinh nghiệm: đang là kế toán làm việc tại các công ty, có kinh nghiệm lâu năm trong việc điều hành phòng kế toán và quyết toán với cơ quan thuế
Chương trình học hiệu quả: có chứng từ hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng, giấy báo nợ, giấy báo có, giấy nộp tiền đóng thuế vào ngân sách nhà nước (như khi đóng thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN), giấy nộp tiền bảo hiểm, …..
2.Về phương pháp giảng dạy và phần mềm sổ sách:
- Phương pháp giảng dạy: Cầm tay chỉ việc, thực hành trên máy tính (cho phép học viên copy data mình đã thực hành để lưu về máy tính cá nhân).
- Phần mềm và sổ sách thực hành: được sử dụng mang tính rộng rãi tại các DN ( ví dụ các DN vừa và nhỏ thường sử sụng phần mềm misa, theo chế độ kế toán 15, và đăng ký sổ sách theo hình thức nhật ký chung,…)
Bộ sổ sách theo quyết định 15
Kế toán trên phần mềm Excel : tặng miễn phí học viên File Excel sổ sách và Các file excel hỗ trợ trong việc tính giá thành sản phẩm, theo đơn hàng, theo công trình
Phần mềm kế toán Misa
Phần mềm kê khai thuế được cấp bởi Tổng Cục Thuế
- Giáo Trình
Nguyên lý kế toán
Bài tập nguyên lý kế toán
Bài tập thực hành kế toán sơ cấp
Bộ chứng từ thực hành thực tế theo hóa đơn chứng từ phát sinh thực tế tại các DN
Bộ thuế TNCN
Bộ Thuế GTGT
Bộ quyết toán thuế TNDN và báo cáo tài chính

Cảm nhận sau khóa học kế toán thực hành của bạn Võ Thị Tú Duyên
Qua thời gian học tại trung tâm em có cảm nhận nhu sau

- Về mặt kiến thức: thầy cô và các anh chị đã tận tình chỉ nên bảo em cũng có điều kiện biết thêm nhiều kiến thức mới

- Về mặt kinh nghiệm: qua thơi gian học em cũng thấy mình tích lũy được một số kinh nghiệm cơ bản

* ĐỊA CHỈ GHI DANH VÀ HỌC TẠI QUẬN 1:
Số 212B/1 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
* ĐỊA CHỈ GHI DANH VÀ HỌC TẠI QUẬN TÂN BÌNH (GẦN CÔNG VIÊN GIA ĐỊNH VÀ SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT):
84 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM
1. Hotline: (08) 38 336 446
2. Tel: 0962 283 630

3. Yahoo chat online: hocketoanthuchanh
4. Email: hocketoanthuchanh@yahoo.com
5. Skype: giasuketoantruong
6.Link đăng ký online
 
#70
NỘI DUNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN


1. Học các nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến mảng kinh doanh thiết kế website, thiết kế phần mềm, đại lý bán Domain, Hosting
- Hướng dẫn các nghiệp tính lương bộ phận thiết kế website, phần mềm định khoản và phân bổ chi phí tiền lương và kết chuyển vào giá vốn.- Hướng dẫn cách theo dõi và tính khấu hao TSCĐ gồm máy tính, văn phòng, hệ thống mạng,...hướng dẫn cách phân bổ chi phí thuê chổ đặt server.- Hướng dẫn cách theo dõi và định khoản các nghiệp vụ chi HOA HỒNG Domain, Hosting cho nhà cung cấp, đại lý.- Hướng dẫn cách tính giá thành sản phẩm Website, thiết kế phần mềm (phần mềm kế toán, bán hàng, hành chánh nhân sự,...)- Hướng dẫn cách xuất hóa đơn và kê khai thuế đối với sản phẩm website, thiết kế phần mềm, Domain Việt Nam, Domain Quốc tế, cho thuê không gian lưu trự Hosting.- Hệ thống tài khoản kế toán dịch vụ theo từng loại hình doanh nghiệp này và cách thức quản lý, hạch toán kế toán.- Kê khai thuế GTGT và quyết toán thuế GTGT trong doanh nghiệp dịch vụ.- Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN cuối năm2. Quy trình kế toán thuế trong doanh nghiệp:- Giai đoạn xin giấy phép kinh doanh: (cơ bản)
- Giai đoạn tiền hoạt động: (cơ bản)
- Giai đoạn hoạt động:
* Hoá đơn, chứng từ:
+ Cách viết , lập hoá đơn chứng từ
+ Sử dụng hoá đơn chứng từ
+ Báo cáo tình hình sử dụng và thanh quyết toán hoá đơn
* Cập nhật hóa đơn chứng từ vào sổ sách
Hình thức ghi sổ 4 hính thức ( Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chung, Nhật ký sổ cái, Nhật ký chứng từ)
3. Mẫu sổ của Nhật ký chung gồm:a. Sổ tổng hợp: ( Sổ NKC, Sổ Cái)b. Sổ chi tiết:Sổ quỹ TM: chỉ theo dõi sự biến động của TM là VNĐ
Sổ theo dõi TM, TG là ngoại tệ
Sổ tiền gửi: chỉ theo dõi sự biến động của TG là VNĐ

4. Theo dõi thuế GTGT, theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước về thuế GTGT:
+ Còn phải nộp thuế khi thuế đầu ra lớn hơn đầu vào
+ Nộp thừa hay còn được khấu trừ khi thuế đầu ra nhỏ hơn đầu vào
5 . Sổ chi tiết vật tư CCDC, sản phẩm HH theo dõi sự biến động chi tiết cho từng loại vật liệu CCDC
6 . Sổ TSCĐ: theo dõi biến động Tài Sản hiện có của DN
7 . Sổ chi tiết thanh toán: theo dõi công nợ phải thu 131, phải trả 331.
8 . Sổ lương DN: theo dõi thông tin sơ bộ của CNV theo từng bộ phận.
9 . Sổ nhật ký bán hàng
10 . Sổ nhật ký mua hàng

Cuối tháng:

* Lương và trả lương cho các bộ phận
* Phân bổ chi phí ngắn hạn dài hạn
* Tính Trích khấu hao TSCĐ
* Lập báo cáo thuế tháng (Phần mềm HTKK thuế)
* Có thể lập báo cáo cung cấp cho nhà quản trị ( theo yêu cầu)
Phương pháp đào tạo:- Học viên đươc hướng dẫn trực tiếp trên hệ thống sổ sách, chứng từ thực tế của các doanh nghiệp giống một người kế toán đang làm việc thực sự.
- Thực hành kế toán trên các phần mềm của các công ty phần mềm phổ biến nhất hiện nay (như misa, Fast, Bravo, GCam, KTVN, Pacific,...)
Sau khóa học học viên sẽ:

- Thành thạo trong khâu tổ chức, lập và quản lý hệ thống chứng từ thực tế về kế toán tại doanh nghiệp
- Thành thạo trong khâu Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán
- Thành thạo trong khâu Tổ chức hệ thống sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp
- Thành thạo trong khâu lựa chọn hình thức ghi sổ kế toán phù hợp để quản lý tốt ở doanh nghiệp
- Thành thạo trong khâu tổ chức nhân sự kế toán trong doanh nghiệp
-Thành thạo Kỹ năng ghi sổ kế toán (sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp), lập báo cáo kế toán, báo cáo thuế hàng tháng, báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN cuối năm.

Đặc biệt
- Hướng dẫn cách tính giá thành trên phần mềm kế toán và chứng từ thực tế tại loại hình công ty chuyên về thiết kế web, bán phần mềm, đại lý Domain và Hosting như đã nêu trên.Vui lòng liên hệ:Gia sư kế toán trưởng

* ĐỊA CHỈ GHI DANH VÀ HỌC TẠI QUẬN 1:Số 212B/1 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM

* ĐỊA CHỈ GHI DANH VÀ HỌC TẠI QUẬN TÂN BÌNH (GẦN CÔNG VIÊN GIA ĐỊNH VÀ SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT):
84 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM

1. Hotline: (08) 38 336 446

2.Tel: 0962 283 630

3.Yahoo chat online: hocketoanthuchanh
.
4.Email: hocketoanthuchanh@yahoo.com

5. Skype: giasuketoantruong
6. Video dạy kèm: Xem chi tiết hình ảnh học
NỘI DUNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN HCSN
1. Tổng quan về KT KCSN:
- Chế độ áp dụng kế toán cho:
+ Các cơ quan nhà nước
+ Đơn vị sự nghiệp
+ Tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN
+ …
- Hệ thống chứng từ kế toán, nguyên tắc lập.
- Tìm hiểu hệ thống tài khoản KT HCSN
- Lựa chọn hình thức ghi sổ kế toán. Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán
- Hiểu và các thức áp dụng hệ thống mục lục NSNN
- Nắm đầy đủ các thủ tục tiếp nhận kinh phí, quyết toán NSNN:
+ Trình tự lập dự toán và phân phối NSNN
+ Trình tự tiếp nhận kinh phí hoạt động
+ Trình tự chi NSNN theo phương thức kiểm soát chi.
+ Trình tự thủ tục chi trả trực tiếp tại KB NN (TH mua vật tư, tài sản, dịch vụ)
+ Trình tự thủ tục chi kinh phí ủy quyền
+ Thủ tục mua thẻ và nộp BHYT tại KBNN
+ Thanh toán chi ốm đau, thai sản tại KBNN
+ Tiếp nhận KPCĐ, nộp đoàn phí tại KBNN
+ Thủ tục chi kinh phí công đoàn
2. Nắm vững nguyên tắc, cách thức luân chuyển chứng từ và cật nhật số liệu các nghiệp vụ thực tế phát sinh:
- Kế toán tiền mặt, tiền gửi ở NH và KBNN.
- Kế toán vật liệu, CCDC, SP HH.
- Kế toán TSCĐ và ĐT XDCB
- Kế toán thanh toán các khoản phải thu, các khoản tạm ứng, các khoản phải trả, thanh toán với NSNN, lương, nộp phí và lệ phí…
- Kế toán các nguồn kinh phí
- Kế toán các khoản chi hoạt động, các dự án…
- Kế toán các khoản thu.
3. Cách thức lưu chứng từ, sắp xếp chứng để quyết toán cơ sở cấp trên theo tháng hoặc theo quý.
4. Lập BCTC và báo cáo quyết toán.

Đăng ký học kế toán tại đây
 
#72
LỚP HỌC KẾ TOÁN MÁY

Phương pháp đào tạo:

Học viên đươc hướng dẫn trực tiếp trên hệ thống sổ sách, chứng từ thực tế của các doanh nghiệp giồng một người kế toán đang làm việc thực sự.
Học viên được hướng dẫn bởi giảng viên có kinh nghiệm và nhiệt tình.
Kết quả: Sau khóa học , học viên sẽ đạt các kế quả sau:
Nắm được toàn bộ quy trình công việc của người làm công tác kế toán máy bao gồm : Lập chứng từ hàng ngày, Vào sổ sách kế toán, và in sổ sách kế toán Báo cáo thuế tháng, lập báo cáo tài chính năm năm, quyết toán thuế.
Thành thạo kỹ năng làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính,
Khóa học phần mềm kế toán kết thúc, các bạn có thể hoàn toàn làm chủ phần mềm kế toán MISA, FAST và BRAVOĐược tư vấn các tình huống khi các bạn đi làmRiêng đối với khóa học "đào tạo kế toán máy và Thực hành phần mềm kế toán MISA” sau khóa học, học viên sẽ được Công ty Cổ phần MISA cấp giấy chứng nhận đã tham gia khóa học.

GIỚI THIỆU KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP BẰNG CHỨNG TỪ THỰC TẾ ( DẠY TRÊN PHẦN MỀM MISA, FAST và BRAVO) :

Một trong những xu hướng phát triển của các doanh nghiệp trong xã hội ngày nay là ứng dụng PHẦN MỀM KẾ TOÁN vào mô hình kinh doanh của công ty. MISA, FAST và BRAVO là các công ty hàng đầu ở Việt Nam cung cấp phần mềm kế toán cho mọi loại hình doanh nghiệp từ thương mại, sản xuất đến dịch vụ, xây dựng, xây lắp…

Các bạn có thể không phải là một kế toán viên tài năng, xuất sắc nhưng bạn hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp khi bạn biết sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA, FAST và BRAVO


Không một doanh nghiệp nào có thể “từ chối”, khi họ hiểu những lợi ích mà phần mềm kế toán đem lại cho mình:


Thời gian ít, tính chính xác cao:

Phần mềm kế toán được thiết kế và xây dựng hợp với quy định, quy chuẩn trong ngành kế toán. Do đó, kế toán viên không phải tốn quá nhiều thời gian, công sức cho các quy định, luật lệ, thuế, các báo cáo tài chính, các con số, các phép tính toán dễ gây nhầm lẫn…

Báo cáo nhanh, chính xác:


Nếu bạn đã biết qua, từng theo dõi, sử dụng hoặc học phần mềm kế toán MISA, FAST và BRAVO bạn sẽ được trải nghiệm tốc độ xuất báo cáo của phần mềm chỉ trong vài giây. Đặc biệt, các phần mềm kế toán cho phép lập các báo cáo theo ý muốn hàng ngày, theo tuần hoặc theo tháng.

Bảng lương, Thuế chi tiết:

Không chỉ tính toán tiền lương cho nhân viên, tiền bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân, tiền tăng ca,…Phần mềm kế toán còn gửi chi tiết bảng lương hàng tháng vào email cho nhân viên. Tất cả thong tin được lưu trữ ở phần mềm kế toán đều có thể được chuyển đến các chương trình thuế một cách rõ rang, minh bạch, giảm thiểu thời gian quyết toán thuế.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

Bạn đang là sinh viên, muốn học thêm về Kế toán.


Bạn muốn trở thành một kế toán viên.

Công ty bạn sắp tới sẽ sử dụng phần mềm kế toán .

Nội dung khóa học “HỌC PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA, FAST và BRAVO ” của công ty:

Học viên sẽ được thực hành trên bộ chứng từ sống của doanh nghiệp.

Học cách download phần mềm kế toán MISA, FAST và BRAVO về máy tính.
Hướng dẫn thực hiện các công tác kế toán trên phần mềm căn cứ vào các báo cáo và sổ sách năm trước để tính số dư đầu kỳ.Học cách phân tích hóa đơn chứng từ thực tế rồi vào các phân hệ của phần mềm kế toán.Học cách làm các bút toán kết chuyển tự động cuối tháng (thuế, giá vốn, tính khấu hao, phân bổ,..)Hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu và xử lý số liệu kế toán trên phần mềm kế toán MISA, FAST và BRAVO .Học cách lên báo cáo tài chính và in sổ sách.
Tài liệu học tập phần mềm kế toán MISA, FAST và BRAVO sẽ được công ty cung cấp miễn phí.

Dựa trên chứng từ thực tế (hóa đơn mua hàng, bán hàng, sổ phụ ngân hàng...) các bạn sẽ thực hành :

A- Phần 1 : Làm các loại báo cáo nộp hàng tháng; hàng quí; cuối năm làm Quyết toán thuế và BC tài chính


I- MẪU BÁO CÁO THUẾ THÁNG


Tờ khai thuế GTGT ( in mã vạch)
Bảng kê hàng hóa bán ra ( in mã vạch)
Bảng kê hàng hóa mua vào (in mã vạch)

Hạn nộp tờ khai GTGT : ngày 20 tháng kế tiếp


II- MẪU BÁO CÁO QUÝ


Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý ( in mã vạch)
Tờ khai thuế thu nhập CN quí - Mẫu 02/KK-TNCN theo quí (in mã vạch)
Báo cáo sử dụng hóa đơn quí.

Hạn nộp tờ khai : hạn chót 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý


III- MẪU BÁO CÁO NĂM


1) Bộ hồ sơ quyết toán thuế gồm :
- Tờ khai tự quyết tóan thuế TNDN - Mẫu 03/TNDN (In mã vạch)
- Kết quả hoạt động SXKD - Phụ lục 03-1A (In mã vạch)
- Quyết toán thuế TNCN- Mẫu Tờ khai 05/KK-TNCN (In mã vạch)
2) Bộ hồ sơ báo cáo tài chính gồm :
- Bảng cân đối số phát sinh năm (Không in mã vạch)
- Bảng cân đối kế toán (In mã vạch)
- Báo cáo Kết quả hoạt động KD - Mẫu số B-02/DN (In mã vạch)
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (In mã vạch)
- Thuyết minh Báo cáo tài chính (Không in mã vạch)

Hạn nộp bộ quyết toán+ báo cáo tài chính : hạn chót 30/03 năm kế tiếp.

B- Phần 2 : Học làm và in sổ sách kế toán các loại :

- Bảng cân đối số phát sinh

- Nhật ký chung

- Sổ cái các tài khoản

- Sổ quỹ tiền mặt

- Bảng lương có trích BHXH-YT

- Bảng trích khấu hao TSCĐ, phân bổ công cụ dụng cụ

- Báo cáo nhập xuất tồn kho tổng hợp - kho chi tiết

- Phiếu thu- phiếu chi- phiếu nhập kho- phiếu xuất kho

Toàn bộ quá trình học đều thực hành trên máy vi tính với sự hỗ trợ của phần mềm kế toán, học xong các học viên sẽ được cấp chứng chỉ , cung cấp phần mềm kế toán và được giới thiệu việc làm. Và quan trọng hơn sau này nếu các bạn đi làm mà có thắc mắc gì cần trao đổi thêm thì đến công ty hoặc gọi điện thoại để được hướng dẫn miễn phí.

Lịch học kế toán tổng hợp với thời gian học rất linh hoạt :

Lớp sáng : học sáng 2-4-6 hoặc 3-5-7 từ 08 giờ đến 10 giờ

Lớp chiều : học chiều 2-4-6 hoặc 3-5-7 từ 14 giờ đến 16 giờ

Lớp tối : học tối 2-4-6 hoặc 3-5-7 từ 18g00 đến 20g00

Lớp chủ nhật : học sáng từ 08 giờ đến 10 giờ

Đặc biệt có lớp học nhanh, lớp dành cho người bận rộn không có thời gian học cố định và có lớp dành cho Chủ DN, Giám đốc học.

Đặc điểm của chương trình đào tạo tại công ty là giáo viên kèm từng học viên, do đó khai giảng thường xuyên, nhận học viên mỗi ng
ày.


Vì giáo viên kèm từng người nên trong quá trình học, học viên nào có bận việc riêng ( vd : phải về quê 01-02 tuần) thì khi xong việc vẫn vào học tiếp được, không bị mất bài. Bữa nào bị kẹt xe, có việc riêng vào lớp trễ vẫn học được.Bạn nào muốn học nhanh thì có thể đăng ký học cả lớp sáng và lớp tối.

LỊCH KHAI GIÁNG KHÓA KẾ TOÁN MÁY
Học viên có nhu cầu học kế toán vui lòng liên hệ :
* ĐỊA CHỈ GHI DANH VÀ HỌC TẠI QUẬN 1:Số 212B/1 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
* ĐỊA CHỈ GHI DANH VÀ HỌC TẠI QUẬN TÂN BÌNH (GẦN CÔNG VIÊN GIA ĐỊNH VÀ SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT):84 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM

1. Hotline: (08) 38 336 446

2. Tel: 0962 283 630
3. Yahoo chat online: hocketoanthuchanh
4. Email:
hocketoanthuchanh@yahoo.com

5. Skype: giasuketoantruong

 
#73

Đây là khoá học đặc biệt, do Công ty thiết kế, nhằm giúp các bạn học viên đang theo học kế toán tránh được việc mất quá nhiều thời gian mà kết quả là vẫn không sử dụng được Tiếng Anh cho mục tiêu công việc của mình.
I. Đối tượng học:

Học viên chưa có nền tảng về Kế toán – Kiểm toán, có nhu cầu tiếp cận Tiếng Anh chuyên ngành một cách chuyên nghiệp
Đang có dự định theo học các khóa học chuyên ngành bằng Tiếng Anh
Giúp học viên giao tiếp, làm việc thuận lợi bằng Tiếng Anh trong lĩnh vực Kế toán - Tài chính.
Những người đang tìm cơ hội việc làm về kế toán tài chính ở các công ty nước ngoài.
Nhân sự đang làm kế toán tài chính tại các công ty, mong muốn cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh trong kế toán tài chính với các đối tác, khách hàng.
II. Mục tiêu:

Giúp học viên giao tiếp, làm việc thuận lợi bằng Tiếng Anh trong lĩnh vực Kế toán - Tài chính.
Tìm được việc làm trong các công ty nước ngoài, các tổ chức có sử dụng Tiếng Anh trong công việc Kế toán.
Học nhanh, ứng dụng hiệu quả.
III. Nội dung chương trình:

Từ vựng, thuật ngữ Kế toán trong Tiếng Anh: Hệ thống Tài khoản, Hệ thống Chứng từ, Hệ thống Sổ sách, Hệ thống Báo cáo...
Các tình huống cơ bản khi thực hành Kế toán bằng Tiếng Anh.
Các tình huống giao tiếp với Đồng nghiệp, Lãnh đạo, Kiểm toán, Khách hàng, Công ty mẹ...
Tạo lập Hồ sơ tìm việc và trả lời phỏng vấn hiệu quả.
Phương pháp tự trau dồi và nâng cao Tiếng Anh sau khoá học.
Phương pháp: Thực hành tích cực.
Chương trình kéo dài: 12 buổi

Học phí trọng gói: 1.800.000đ (giảm 5% đối với SV).

Có lớp buổi Sáng, Chiều, Tối
TÀI LIỆU TẶNG CÁC BẠN HỌC VIÊN THAM KHẢO:

1.Từ Điển Tiếng Anh Kế Toán Tài Chính


Cuốn từ điển chuyên dụng này được xây dựng dành riêng cho người làm và nghiên cứu trong các lĩnh vực về kế toán, tài chính quốc tế, đầu tư nước ngoài và ngân hàng. Anh chị học viên có thể sử dụng cuốn sách này cả trong công việc hàng ngày cũng như nghiên cứu chuyên ngành.
Đây không chỉ là cuốn từ điển giải thích nghĩa của các thuật ngữ tiếng Anh kế toán, tài chính đơn thuần mà theo đó là các tình huống sử dụng rất cụ thể, thực tế. Đi kèm với những tình huống này còn có các ví dụ, dữ liệu, bảng biểu, bảng mục, phương pháp ứng dụng trong thực tế công việc của người làm kế toán, tài chính.
Với hơn 570 chủ đề liên quan tới kế toán, đầu tư, tài chính quốc tế được thiết kế và sắp xếp thông minh, linh hoạt, cuốn từ điển tiếng Anh kế toán tài chính này là cẩm nang không thể thiếu cho bất kì ai hoạt động trong ngành kế toán, tài chính, ngân hàng, đầu tư muốn trau dồi vốn tiếng Anh chuyên ngành của mình.

Link download:
http://www.mediafire.com/view/?nsqcbcssvtdy6pi
2. Bảng tài khoản kế toán bằng tiếng anh:


Bảng tài khoản kế toán là công cụ không thể thiếu với bất kì người làm kế toán – tài chính nào. Do đó, tại gia sư kế toán trưởng xin giới thiệu bảng tài khoản kế toán bằng tiếng Anh cho các anh chị học viên hoạt động trong lĩnh vực kế toán tài chính.
Tài liệu này liệt kê một cách đầy đủ và rõ ràng số, tên tiếng Việt và tiếng Anh của các tài khoản kế toán, tài chính.

Link download:
http://www.mediafire.com/view/?3opphyrptcjtrht
Mong rằng những tài liệu trên sẽ giúp ích được cho việc học tiếng Anh kế toán tài chính của anh chị học viên.
Chúc anh chị học tiếng Anh tốt!
* ĐỊA CHỈ GHI DANH VÀ HỌC TẠI QUẬN 1:

Số 212B/1 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM

* ĐỊA CHỈ GHI DANH VÀ HỌC TẠI QUẬN TÂN BÌNH (GẦN CÔNG VIÊN GIA ĐỊNH VÀ SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT):

84 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM

1. Hotline: (08) 38 336 446
2. Tel: 0962 283 630
3. Yahoo chat online: hocketoanthuchanh
4. Email: hocketoanthuchanh@yahoo.com

5. Skype: giasuketoantruong
 
#74
Học kế toán ở đâu tốt nhất TP.HCM
Chào các bạn!
Các bạn đang băn khoăn chưa biết tìm địa chỉ học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế của doanh nghiệp.
Bạn không biết qui trình học như thế nào, học trên sổ, trên máy tính hay trên phần mềm kế toán?
Kế toán tổng hợp thì học gồm những phần hành gì, nếu học chưa hiểu thấm, chưa làm được thì có được học thêm không?

Lớp học như thế nào, có đông không, có dạy kèm, 1 giáo viên kèm mấy học viên, 1 lớp có mấy người,...
" #6 phamnhatlinh2012-11-12 13:53 Mình 28t và mới sinh em bé. Sinh em bé xong bị cơ quan cho nghỉ việc, bây giờ mình muốn đi học một khóa kế toán thực hành cơ bản (để đi làm cho các doanh nghiệp hoặc nhân thêm báo cáo thuế về làm), công việc đơn giản thôi mà vẫn có thời gian về chăm em bé. Nhờ các bạn tư vấn cho mình về khóa học với nhé, càng chi tiết càng tốt

#9 Huyenledautay2013-05-15 00:56 Mình hiện ko có việc. Có bà chị bảo mình ra làm chân kế toán (phụ việc thui) ở công ty chỉ. Mình nhận làm vì tưởng nó dễ nhưng xem trên mạng thấy bảo nghề kế toán khá khó, nhưng vì nhận lời rùi nên có học cũng không kịp nữa!! Không biết mình có thể hooọc khóa này được không?

#2 lê thị mỹ lan2012-04-24 13:47Vui lòng cho em hỏi, ở TP.HCM em có thể liên hệ đăng kí ở đâu . Khóa học có thực tế áp dụng được không, hiện tại em vẫn còn lọng cọng , hóa đơn trực tiếp, gtgt, báo cáo thuế, báo cáo tài chính, qui trình kế toán, em thấy chức năng kế toán, thủ quỹ lẫn lộn tùm lum hà ! "

(Trích dẫn một số thắc mắc của học viên)
Tại đây chúng tôi đào tạo kế toán từ cơ bản đến chuyên sâu đến nhu cầu thực tế của từng bạn. Từ những bạn chưa biết gì về kế toán đến những bạn sinh viên đang học chuyên nghành kế toán – tài chính . Từ những bạn đã học , đã biết về kế toán đến các bạn đang đi làm kế toán . Hướng dẫn kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và theo nhu cầu học tập
- Giúp bạn nắm vững công việc của một kế toán trong doanh nghiệp và các bí quyết để hoàn thành các công việc đó một cách suất sắc cũng như làm hài lòng Trưởng phòng, Giám đốc Công ty.- Có những kỹ năng và thủ thuật về kế toán như kê khai, quyết toán, báo cáo thuế, BCTC, thủ thuật cân đối lãi lỗ trên chứng từ thực tế, kỹ năng thực hành kế toán máy trên các phần mềm hỗ trợ Fast, Misa, Bravo…

- Có kinh nghiệm của 2 năm làm việc có thể kê khai thuế, làm sổ sách và quyết toán năm chỉ sau 1 khóa học đào tạo.
Với đội ngũ giảng viên là kế toán trưởng có nhiều năm kinh nghiệm nhiệt huyết trong giảng dạy kế toán TP.HCM thực sự lựa chọn tốt nhất để trả lời cho câu hỏi của bạn.(Phòng học có trang bị máy chiếu - giáo viên vừa hướng dẫn làm mẫu trình chiếu lên bảng, sau đó các bạn thực hành theo và phản ánh vào máy)
Gia sư kế toán trưởng chuyên hướng dẫn nghiệp vụ kế toán thuế và dạy kế toán thực hành thực tế. Chương trình đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ thực tế của doanh nghiệp

Nội dung khóa đào tạo– Dạy thủ tục mua hoá đơn, đặt in hoá đơn– Dạy cách tính thuế, kê khai thuế ( Báo cáo thuế tháng, quý, năm)
– Dạy cách hạch toán thực tế vào sổ sách, lập báo cáo tài chính
– Dạy thủ thuật kế toán, thủ thuật cân đối lãi lỗ cho doanh nghiệp
– Dạy trên chứng từ thực tế theo chế độ kế toán mới nhất
– Hướng dẫn kỹ năng quyết toán thuế khi cơ quan thuế xuống kiểm tra và các tình huống và điều chinh thuế khi kế toán làm ra sai xót nhầm lẫn
– Giáo viên hướng dẫn là nhà quản lý tài chính, là kế toán trưởng có nhiều năm kinh nghiêm.
– Không giới hạn thời gian thực hành trên máy
– Thực hành bằng tay và trên máy tính. Mỗi người một máy hướng dẫn trực tiếp trên máy và sổ sách chứng từ thực tế
– Hỏi và đáp theo yêu cầu của mỗi học viên trong mỗi buổi học
– Tư vấn phương pháp tính giá thành (Công ty sản xuất, công ty xây dựng)
Các lớp thường xuyên khai giảng hàng tháng:

Môi trường học tập chuyên nghiệp và hiện đại.
Tài liệu phong phú, đa dạng về các loại hình doanh nghiệp hiện nay.
Công ty chúng tôi cam kết đào tạo bạn thành một kế toán viên chuyên nghiệp.
Đặc biệt, sau khi kết thúc khóa học, học viên còn được Công ty chúng tôi còn giới thiệu việc làm miễn phí cho từng Học viên và cam kết tư vấn lâu dài các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong thực tế làm việc trong vòng 1 năm sau khi kết thúc khóa học,Học viên sẽ được tham gia khóa tập huấn về kỹ năng xin việc thành công..

Các chính sách ưu đãi:- Giảm 5% học phí đăng ký trước ngày khai giảng
- Nếu anh/chị Học viên mời thêm bạn bè hoặc người thân đi học cùng thì học viên sẽ được giảm 10 phần trăm học phí.
- Tặng thẻ khách hàng thân thiết
- Tặng phần mềm kế toán hướng dẫn cài đặt phần mềm miễn phí
- Hỗ trợ dạy tin học văn phòng miễn phí cho học viên chưa thành thạo
Các bạn có thể tham khảo thông tin về phương thức học, thời gian , chi phí cũng như việc đi lạiI. Về việc đi lại:Tại TP.HCM bên Gia sư kế toán trưởng có 2 nơi (Quận 1 và Tân Bình) để tiện cho các bạn học viên đi lại học tập * ĐỊA CHỈ GHI DANH VÀ HỌC TẠI QUẬN 1 (Gần Co.opMart Cống Quỳnh, Galaxy Nguyễn Trãi): Số 212B/1 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM 1. Bản đồ: 2. Thuận lợi: Vị trí ghi danh và học nằm ngay tại Trung Tâm Quận 1 nên thuận lợi cho các bạn học viên ở các Quận: Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 2, Quận Phú Nhuận, Quận Thủ Đức, , Quận 11, Quận Tân Phú. (Các bạn học viên ở các Tỉnh Miền Tây có thể đăng ký học kế toán tại đây sẽ gần hơn).

(Có Căn tin cho học viên nghỉ ngơi dùng cơm, cafe)

(Phòng học có trang bị máy lạnh)

* ĐỊA CHỈ GHI DANH VÀ HỌC TẠI QUẬN TÂN BÌNH (Gần Sân Bay Tân Sơn Nhất và Công Viên Gia Định): 84 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM
Vị trí ghi danh và học Gần Sân Bay Tân Sơn Nhất thuận lợi cho các bạn học viên ở các Quận: Quận Tân Bình, Quận Gò Vấp, Quận 12, Quận Bình Thạnh, Quận Tân Phú, Quận Phú Nhuận, Quận Thủ Đức.
(Các bạn học viên ở Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh có thể đăng ký học kế toán tại đây sẽ gần hơn).

(Phòng học có trang bị máy lạnh)

(Có Coffee Shop cho học viên dùng cafe)

(Có tầng hầm để xe cho học viên)
II. Về nội dung học:
- Khi các bạn đăng ký học tại Gia sư kế toán trưởng , chúng tôi sẽ kiểm tra trình độ của các bạn đến đâu để sắp xếp lớp hợp lý nhất , tiết kiệm thời gian và chi phí nhất cho các bạn + Đối với các bạn chưa biết gì về kế toán : Các bạn sẽ được kèm riêng lại từ đầu (1 giáo viên kèm từng bạn) , từ những kiến thức cơ bản nhất về kế toán như : Nguyên lý kế toán , hệ thống tài khoản , chứng từ , sổ sách kế toán , phương pháp định khoản, sơ đồ kế toán. - Sau khi đã nắm vững nguyên lý các bạn sẽ được học thực hành theo nội dung thực hành chuyên sâu. + Đối với những bạn đã học qua kế toán như :
Các bạn sinh viên , các kế toán chưa có kinh nghiệm thực tế . Các bạn sẽ được vào học thực hành trên chứng từ (hóa đơn tài chính, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước,... ) và các phần mềm kế toán theo đúng công việc của 1 người kế toán doanh nghiệp như: Tập hợp, phân loại chứng từ hợp lý, hợp lệ, hợp pháp -> Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh (hướng dẫn ghi định khoản bằng bút chì trực tiếp trên chứng từ) – > Kê khai , lập báo thuế hang tháng, quý , năm ( Thuế môn bài, Thuế GTGT , TNCN , tạm tính thuế TNDN ) Trên phần mềm HTKK ( hỗ trợ kê khai thuế của tổng cục thuế) – > Mở sổ sách – > Lên sổ sách trên phần mềm kế toán ( Excel, Misa, Bravo, Fast … ) -> Hoàn thiện các bút toán kết chuyển, cân đối doanh thu chi phí, kiểm tra sai sót, mối quan hệ từng tài khoản (Ví dụ tài khoản 511 với tài khoản 621 622 627) – > Lập báo cáo tài chính : Báo cáo quyết toán thuế , Bảng cân đối kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, bảng thuyết minh báo cáo tài chính, bảng kết quả hoạt động kinh doanh. - Các sai phạm mà kế toán và doanh nghiệp thường gặp phải – > Cách điều chỉnh sai sót và khắc phục
III. Về thời gian học và học phí
- Thời gian học linh động có 3 ca : phù hợp với mọi đối tượng Ca sáng : Từ 8h – 10h . Ca Chiều : Từ 14h – 16h 30 . Ca Tối : Từ 18h – 20h30 - Học phí hợp lý : Tùy vào từng khóa học và nhu cầu cũng như trình độ của học viên Công ty sẽ xắp xếp lớp học hợp lý nhất cho các bạn , tiết kiệm được thời gian và học phí cho học viên
Chú ý : Trong quá trình học nếu các bạn cảm thấy còn chưa nắm vững, Gia sư kế toán trưởng sẽ sắp lại cho bạn học một khóa mới, ví dụ bạn bạn công việc phải đi công công tác nữa tháng ở Hà Nội, vào học không theo kịp phần kế toán Misa bên mình sẽ sắp cho bạn học lại mà không thu thêm học phí.
Để biết các khóa học tốt nhất phù hợp với bạn vui lòng contact:
Tel : (08) 38 336 446
Hotline 1 (Mạng Viettel) :
0962 283 630
Hotline 2 (Mạng Vina) : 091 494 2446
WEBSITE : Dạy kế toán thực hành tại nhà và qua internet | học kế toán tổng hợp
Nick yahoo : giasuketoantruong
Email : giasuketoantruong@ yahoo.com

Skype : giasuketoantruong

* ĐỊA CHỈ GHI DANH VÀ HỌC TẠI QUẬN 1:
Số 212B/1 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
* ĐỊA CHỈ GHI DANH VÀ HỌC TẠI QUẬN TÂN BÌNH (GẦN CÔNG VIÊN GIA ĐỊNH VÀ SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT):
84 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM
 
#75
Khóa học kế toán dành cho chủ các doanh nghiệp nhỏ như công ty thực phẩm, công ty bánh kẹo, công ty bán dụng cụ văn phòng phẩm muốn vừa học làm sổ sách theo đặc thù doanh nghiệp của mình (như chuyên về thương mại dịch vụ): dùng hóa đơn chứng từ doanh nghiệp mình phản ánh ngay trên kế toán Excel hoặc phần mềm Misa, KTVN10, Fast,...

 1. Học theo Quyết định: 15 hoặc 48 (tùy theo DN đã đăng ký với cơ quan thuế)
 2. Làm sổ sách: Phân bổ CCDC, KHTSCĐ, làm các bút toán kết chuyển, xác định kết quả kinh doanh theo sổ sách.
 3. Học 1 số buổi trên phần mềm kế toán excel để nắm trình tự luân chuyển giữa các tài khoản.
 4. Các buổi còn lại học trên phần mềm kế toán Misa
* ĐỊA CHỈ GHI DANH VÀ HỌC TẠI QUẬN 1:Số 212B/1 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
* ĐỊA CHỈ GHI DANH VÀ HỌC TẠI QUẬN TÂN BÌNH (GẦN CÔNG VIÊN GIA ĐỊNH VÀ SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT):84 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM
1. Hotline: (08) 38 336 446
2. Tel: 0962 283 630
3. Yahoo chat online: hocketoanthuchanh
4. Email: hocketoanthuchanh@yahoo.com
5. Skype: giasuketoantruong
Thao tác đúng với các hệ thống an toàn trên xe hơi
 
#76


Fast Accounting là phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, được phát triển và liên tục hoàn thiện từ năm 1997 cho đến nay. Phần mềm Fast Accounting đã không còn xa lạ với sinh viên kế toán hay những kế toán viên đã đi làm.Phần mềm Fast Accounting với chế độ tài chính, kế toán và thuế:


 • Fast Accounting cập nhật các sửa đổi bổ sung theo các quy định mới nhất của Bộ tài chính: chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC, quyết định 48/2006/QĐ-BTC (dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa); báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN theo thông tư 60/2007/TT-BTC (hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế); nghiệp vụ hạch toán hàng khuyến mãi theo thông tư 30/2008/TT-BTC; bảng kê thu mua hàng hóa – dịch vụ mua vào không có hóa đơn (mẫu số 01/TNDN) theo Thông tư 134/2007/TT-BTC

 • Hỗ trợ kết xuất dữ liệu báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN, báo cáo tài chính sang phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTTK của Tổng Cục thuế để in theo mã vạch.
Phầm mềm Fast Accounting đã trải qua nhiều thế hệ khác nhau và cho đến nay phiên bản mới nhất là Fast 10.2 với nhiều tính năng nổi bật:


 • Quản lý công nợ.
 • Cập nhật chế độ tài chính, kế toán.
 • Quản lý số liệu liên năm.
 • Và nhiều tính năng khác.
Tài liệu tham khảo

Link download "Hướng dẫn sử dụng phần mềm FAST"
Video hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán FAST

* ĐỊA CHỈ GHI DANH VÀ HỌC TẠI QUẬN 1:Số 212B/1 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
* ĐỊA CHỈ GHI DANH VÀ HỌC TẠI QUẬN TÂN BÌNH (GẦN CÔNG VIÊN GIA ĐỊNH VÀ SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT):84 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM
1. Hotline: (08) 38 336 446
2. Tel: 0962 283 630
3. Yahoo chat online: hocketoanthuchanh
4. Email: hocketoanthuchanh@yahoo.com
5. Skype: giasuketoantruong
 
#77

Nội dung:Học lý thuyết nâng cao về các hoạt động liên quan đến kế toán sản xuất- Lý thuyết nâng cao về thực tiễn kế toán Doanh Nghiệp Sản Xuất (kế toán nhập xuất nguyên vật liệu, kế toán tiền lương, khấu hao tài sản cố định, tính định mức chi phí sản xuất, bảng phân bổ chi phí sản xuất, bảng tính giá thành chi tiết cho từng sản phẩm hoàn thành, bán thành phẩm, xác định KQKD,…trong một doanh nghiệp sản xuất).- Tổ chức tốt công tác chứng từ, tài khoản kế toán , sổ sách và hình thức kế toán phù hợp trong kế toán sản xuất.- Làm kế toán từ chi tiết đến tổng hợp (hạch toán nghiệp vụ liên quan đến các sổ chi tiết, sổ cái, các báo cáo tổng hợp, cách lập báo cáo tài chính ,báo cáo thuế, và quyết toán thuế TNDN & thuế GTGT cuối năm,…tại doanh nghiệp sản xuất một cách hiệu quả nhất.

kế toán trong doanh nghiệp Sản Xuất[/B]
1 .Giai đoạn xin giấy phép kinh doanh2 .Giai đoạn làm việc ban đầu với cơ quan thuế ( sử dụng quyết định 15 hay 48,..)3 .Giai đoạn hoạt động:*Hoá đơn, chứng từ:+ Cách viết , lập hoá đơn chứng từ+ Sử dụng hoá đơn chứng từ+ Báo cáo tình hình sử dụng và thanh quyết toán hoá đơn*Cập nhật hóa đơn chứng từ vào sổ sáchHình thức ghi sổ 4 hính thức ( Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chung, Nhật ký sổ cái, Nhật ký chứng từ) .Mẫu sổ của Nhật ký chung gồm:a. Sổ tổng hợp:Sổ NKCSổ Cáib. Sổ chi tiết:1. Sổ quỹ TM: chỉ theo dõi sự biến động của TM là VNĐ2. Sổ theo dõi TM, TG là ngoại tệ3. Sổ tiền gửi: chỉ theo dõi sự biến động của TG là VNĐ4. Theo dõi thuế GTGT, theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước về thuế GTGT:+ Còn phải nộp thuế khi thuế đầu ra lớn hơn đầu vào+ Nộp thừa hay còn được khấu trừ khi thuế đầu ra nhò hơn đầu vào5. Sổ chi tiết vật tư CCDC, sản phẩm HH theo dõi sự biến động chi tiết cho từng loại vật liệu CCDC, sản phẩm vật liệu hàng hóa.6. Sổ TSCĐ: theo dõi biến động Tài Sản hiện có của DN7. Sổ chi tiết thanh toán: theo dõi công nợ phải thu 131, phải trả 331.8. Sổ lương DN: theo dõi thông tin sơ bộ của CNV theo từng bộ phận.9. Sổ nhật ký bán hàng10. Sổ nhật ký mua hàng11. Sổ chi tiết tiền vayCuối tháng:* Lương và trả lương cho các bộ phận* Phân bổ chi phí ngắn hạn dài hạn* Tính Trích khấu hao TSCĐ* Lập báo cáo thuế tháng (Phần mềm HTKK thuế)* Có thể lập báo cáo cung cấp cho nhà quản trị ( theo yêu cầu)* Hướng dẫn cách kê khai thuế qua mạngCuối quý:* Lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý (Phần mềm HTKK phiên bản mới nhất)* Lập tờ khai thuế TNCN quýCông việc cuối năm:LẬP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ* Bảng Cân Đối Kế Toán* Báo Cáo Kết Qủa Hoạt Động Kinh Doanh* Bảng Cân Đối Số Phát Sinh* Quyết toán Thuế TNDN* Quyết toán Thuế TNCN* Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách* Thuyết Minh Báo cáo tài chính* Báo cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ (Trực tiếp hay gián tiếp)Phương pháp học:+ Học viên đươc hướng dẫn trực tiếp trên hệ thống sổ sách, chứng từ thực tế của các doanh nghiệp giồng một người kế toán đang làm việc thực sự.+ Học kế toán thực hành trên các phần mềm của các công ty phần mềm lớn (Misa, Fast, Bravo, …).Kết quả :Học viên sau khóa học:- Nắm bắt được các kiến thức kế toán về hoạt động tại một doanh nghiệp sản xuất (Sản xuất đơn chiếc và sản xuất hàng loạt).- Hiểu và có kỹ năng tốt từ chi tiết đến tổng hợp về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp sản xuất một cách hiệu quả nhất (tổ chức công tác chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, tài khoản kế toán, hạch toán kế toán, lập BCTC, quyết toán thuế GTGT & thuế TNDN,…đặc biệt là chênh lệch TGHĐ trong doanh nghiệp sản xuất một cách thuần thục).- Hiểu mối quan hệ kế toán và hoạt động sản xuất, biết sử dụng những thông tin kế toán về hoạt động sản xuất phục vụ cho công tác quản lý, điều hành một doanh nghiệp sản xuất hiệu quả nhất. Biết cách sử dụng tư vấn pháp luật về lĩnh vực sản xuất, tư vấn thuế, kế toán và các luật có liên quan trong hoạt động của một doanh nghiệp sản xuất.Học viên vui lòng liên hệ :
* ĐỊA CHỈ GHI DANH VÀ HỌC TẠI QUẬN 1:Số 212B/1 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
* ĐỊA CHỈ GHI DANH VÀ HỌC TẠI QUẬN TÂN BÌNH (GẦN CÔNG VIÊN GIA ĐỊNH VÀ SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT):84 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM
1. Hotline: (08) 38 336 446
2. Tel: 0962 283 630
3. Yahoo chat online: hocketoanthuchanh
4. Email: hocketoanthuchanh@yahoo.com
5. Skype: giasuketoantruong
 
#78
Mygica ATV1200 dòng Android TV Box được sản xuất bởi hãng MyGica nổi tiếng của Trung Quốc.

Nếu anh em nào chưa biết đến MyGica thì có thể biết đến Geniatech (với Mygica là cùng 1 công ty) là nhà sản xuất Android box khá nổi tiếng của Trung quốc có trụ sở đặt tại Bắc Kinh


Là dòng sản phẩm android tv box giá rẻ , đầu phát android box giá rẻ và tốt nhất hiện nay

với nhiều tính năng vượt trội hơn các dòng đầu phát android box trên thị trường hiện nay
 
#79
Triển vọng nghề nghiệp cho nghề Kế toán được đánh giá ở mức tốt . Sự tăng trưởng về số việc làm cho ngành Kế toán đến năm 2012-13 dự kiến sẽ tăng mạnh khi nhiều công ty, tổ chức nối nhau ra đời. Số lượng công việc tuyển dụng cho ngành Kế toán ở mức vừa phải. Việc nhiều ngành công nghiệp khác nhau tuyển dụng lao động Kế toán là một sự thuận lợi thúc đẩy sự tăng trưởng về số việc làm tuyển dụng của nghề này.Nếu bạn có tham vọng trở thành một kế toán viên thành công, chuyên nghiệp và muốn chọn nghề Kế toán như là một con đường nghề nghiệp sau khi bạn tốt nghiệp. Và, bạn cần khởi động kế hoạch của mình và làm việc để đạt được những thành công, thành tích của mục tiêu nghệ nghiệp. Với lĩnh vực Kế toán, một kiến thưc tốt về chuyên ngành, quyết tâm mãnh liệt và kinh nghiệm làm việc tất cả đều vô cùng quan trọng để thành công. Đây là 7 bước đi mà bạn nên xem xét nếu muốn tìm việc làm tốt trong ngành Kế toán hay tiến xa hơn trong nghề nghiệp.
Bước 1: Học tốt môn toán

Kế toán là làm việc với các con số và sự vận dụng tới các con số. Vì thế, bạn phải chắc chắc rằng bạn có khả năng tốt về môn toán ở trường học. Những người ghé môn toán thường khó có thể thành công trong lĩnh vực Kế toán. Đó là lý do tại sao bạn phải yêu môn toán nếu như muốn trở thành một Kế toán. Phải quan tâm đặc biệt đến môn toán và hỏi giáo viên của bạn
Bước 2: Tìm kiếm thông tin về những trung tâm đào tạo Kế toán chất lượng...

Bên cạnh những nơi đào tạo được xây dựng thiết kế truyền thống, hiện nay còn có rất rất nhiều các trường cao đẳng hay đại học trực tuyến uy tín cung cấp những chương trình kế toán cho phép bạn có thể học kế toán ở nhà. Gửi một lá thư, một email hay tạo ra một yêu cầu vấn tin trực tuyến để các trường nơi cung cấp cáckhóa đào tạo online về nội dung khóa học, học phí để được học chương trình đó.
Bước 3: Liên tục cập nhật thông tin về các chương trình kế toán mới.

Thông thường, bạn sẽ bắt đầu công việc sau khi bạn tốt nghiệp chương trình tại đại học. Do đó, bạn cần chắc chắn rằng chương trình kế toán bạn đăng ký phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của luật hay quy định của nhà nước, trừ khi bạn muốn đối mặt với các vấn đề để có thể bắt đầu công việc với nghề kế toán sau này.
Bước 4: Chọn lĩnh vực kế toán mình yêu thích.

Có một vài điểm để khởi đầu cho nghề kế toán của bạn, bạn có thể làm việc với chuyên ngành kế toán: - Kế toán hành chính sự nghiệp- Kế toán nhà hàng khách sạn- Kế toán phòng vé máy bay- Kế toán công ty du lịch- Kế toán doanh nghiệp sản xuất- Kế toán công ty xây dựngBạn cần chọn lĩnh vực mà bạn quan tâm nhất và chọn có thể chuyên ngành chính mà mình nghiên cứu.
Bước 5: Học thông thạo phần mềm kế toán

Thời sử dụng chương tình MS Excel trong công việc kế toán đã qua rồi. Bạn cần phải trở thành chuyên nghiệp với những phần mềm kế toán nếu như bạn muốn thành công trong nghề này. Bạn không thể học tất cả phần mềm kế toán trên thị trường, nhưng bạn cần biết cơ bản về những phần mềm kế toán phổ biến được sử dụng trong các công ty.
Bước 6: Tăng cường tích lũy kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan

Kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực liên quan có vai trò rất quan trọng trong việc xác định một sự thành công trong nghề kế toán. Nếu bạn đang theo học chương trình cử nhân kế toán, bạn có thể đi làm part-time hay thực tập trong các công ty kế toán trong suốt những năm theo học. Bạn có thể thu được kinh nghiệm làm việc từ việc làm kế toán toàn thời gian chẳng hạn. Một khóa học kế toán onlinecho phép bạn kế hoạch được lịch trình học khớp với công việc toàn thời gian của bạn.
(Nguồn sưu tầm từ Webketoan)
 
#80


* Tại sao phải làm Kế toán doanh nghiệp?* Người ta làm Kế toán doanh nghiệp như thế nào?* Sản phẩm của Người Kế toán là những gì? Ai sử dụng chúng?
* Kết quả là Các nhà quản lý sẽ đạt được một số vấn đề sau:

1. Các kỹ năng thiết lập hệ thống kế toán cần thiết, chức năng, nhiệm vụ cho từng kế toán của DN, cách luân chuyển chứng từ tài liệu giữa phòng kế toán và các phòng ban khác , đảm bảo kiểm tra và phát hiện được sai sót.2. Các kỷ năng liên quan đến kế toán nội bộ: Kiểm soát được đúng sai các số liệu báo cáo kế toán, các cách kiểm tra chéo phát hiện sai sót giữa các sổ sách và báo cáo để đảm bảo hàng hoá, tiền, tài sản không bị thất thoát, kết quả kinh doanh được chính xác.3. Các kỷ năng liên quan đến kế toán thuế: Nắm bắt được các luật về thuế nói chung và vận dụng cho DN mình nói riêng: Hiểu được điều kiện khấu trừ thuế, phân biệt chứng từ hợp lý hợp lệ, cách cân đối chi phí, LN riêng cho DN mình để đảm bảo đúng luật và khi quyết toán không bị bóc tách.4. Nắm bắt được hệ thống kế toán thuế gồm chứng từ, sổ sách, các thủ tục hành chính khác như thế nào đảm bảo quyết toán thuế không bị rủi ro…….
I. TÓM TẮT VỀ NỘI DUNG KHOÁ HỌC:

Phần I:

1. Tổng quan về Kế toán doanh nghiệp.
2. Hệ thống Tài khoản Kế toán.
3. Hệ thống Chứng từ Kế toán.
4. Hệ thống Sổ sách Kế toán.
5. Hệ thống Báo cáo Kế toán.
6. Căn bản về phương pháp Kế toán hàng hoá, nguyên vật liệu, giá vốn.
7. Căn bản về khấu hao tài sản cố định.
8. Căn bản về giá thành sản phẩm.
9. Các thuật ngữ kế toán thường gặp.
Phần II:

1. Kiểm tra và Phân tích Báo cáo Tài chính.
2. Ứng xử với Công tác Thuế.
3. Lựa chọn và quản lý nhân viên Kế toán.
II. THỜI LƯỢNG VÀ ĐỐI TƯỢNG HỌC:

* Đối tượng học thích hợp:

+ Các vị trí Giám đốc điều hành hoặc Chủ doanh nghiệp nhưng chưa có điều kiện trang bị công cụ kế toán.
+ Các bạn đang có kế hoạch thành lập doanh nghiệp hoặc nắm giữ các vị trí chủ chốt trong công ty.
* Chú ý:- Thời gian học: Linh động theo thời gian đăng ký của học viên.- Áp dụng cho DN Thương Mại, Dịch Vụ, Sản Xuất, Xây Lắp, Xây Dựng.Học viên vui lòng liên hệ :
* ĐỊA CHỈ GHI DANH VÀ HỌC TẠI QUẬN 1:

Số 212B/1 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM

* ĐỊA CHỈ GHI DANH VÀ HỌC TẠI QUẬN TÂN BÌNH

(GẦN CÔNG VIÊN GIA ĐỊNH, SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT):

84 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM

1. Hotline: (08) 38 336 446
2. Tel: 0962 283 630
3. Yahoo chat online: hocketoanthuchanh4
. Email:
hocketoanthuchanh@yahoo.com
5. Skype: giasuketoantruong
5. Video dạy kèm: Xem chi tiết hình ảnh học
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
131,469
Bài viết
153,467
Thành viên
178,019
Thành viên mới nhất
pkuytinchatsg

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho Wordpress

Thành viên đăng bài quảng cáo hoàn toàn chịu trách nhiệm với nội dung mình đăng tải.